Hvad er en miljøtilsynsplan, og hvad kan den bruges til?

En miljøtilsynsplan er et sammenfattende strategisk dokument, der fastsætter rammerne for tilsynsmyndighedens tilsynsindsats i den kommende periode. Planen kan bruges til at orientere politikere og borgere om miljøproblemer eller forurenende aktiviteter inden for myndighedens område samt til at styrke myndighedernes fokus på disse områder. Da miljøtilsynsplanen skal offentliggøres, er planen et vigtigt element i at skabe åbenhed om myndighedernes miljøtilsynsindsats, herunder myndighedens prioritering på tilsynsområdet. En miljøtilsynsplan skal opdateres hvert 4. år og skal i høring – med mindre der er tale om mindre væsentlige ændringer eller opdateringer.

Faktaboks - Miljøvurdering af miljøtilsynsplanen

En miljøtilsynsplan er ikke omfattet af miljøvurderingsreglerne, da planen ikke opfylder betingelsen i henhold til miljøvurderingslovens § 2, stk. 1, litra a).

En miljøtilsynsplan, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3, fastsætter ikke rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 eller 2.

Planen medfører heller ikke krav om en vurdering af virkninger på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

Ifølge § 4, stk. 1, skal miljørisikovurderingen foretages med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at tilsynsmyndigheden i forbindelse med miljørisikovurderingen forholder sig til miljøtilsynsplanen og de relevante væsentlige miljøproblemer, der er identificeret i planen, så de indgår som opmærksomhedspunkter i tilsynsmyndighedernes overvejelser i forbindelse med miljørisikovurderingen.

Beskrivelsen af de væsentlige miljøproblemer, der er identificeret i planen, kan også bruges i forbindelse med planlægning af tilsynskampagner.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 3 - om miljøtilsynsplaner (Kapitel 2)

Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplan og oplyser samtidig, at enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på fire uger. Hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, sender styrelsen samtidig med offentliggørelsen udkastet til alle kommunalbestyrelser med anmodning om bemærkninger.

Stk. 3. Efter høringsfristens udløb foretager tilsynsmyndigheden de nødvendige ændringer og stiller miljøtilsynsplanen til rådighed for offentligheden umiddelbart herefter.

Stk. 4. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år.

Stk. 5. Ved mindre væsentlige ændringer eller opdateringer af miljøtilsynsplanen i den fireårige periode finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, og miljøtilsynsplanen kan stilles til rådighed for offentligheden umiddelbart efter ændringen eller opdateringen.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 2, 3 og 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, med angivelse af myndighed og periode.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 4

Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, og som er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal miljørisikovurderes som et enkelt anlæg.

Stk. 4. Der skal ikke foretages en særskilt miljørisikovurdering af anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, hvis det er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med enten en virksomhed eller et husdyrbrug, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021