Generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område

I miljøtilsynsplanen skal du beskrive, om der er nogle særligt væsentlige miljøproblemer inden for det område, du fører miljøtilsyn med. Det skal være en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer.

Miljøproblemer kan være udledning til luft, jord eller vand. Det kan fx være et område, hvor støj er et problem eller et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor det er vigtigt, at du har fokus på de forhold, der har betydning for beskyttelsen af jord og grundvand. Det kan fx handle om virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. opbevaring og håndtering af farligt affald, kemikalier, pesticider samt råvarer, da forkert opbevaring eller utæt belægning kan give risiko for forurening af jord, grundvand samt vandmiljø.

Hvis der er truffet en beslutning om, hvilke miljøproblemer du som myndigheden ønsker at have særligt fokus på ved at føre tilsynskampagner, kan det være relevant at gøre rede for beslutningen og målet med kampagnen.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1

Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021