Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn

Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, skal afgives til Miljøstyrelsen via Digital MiljøAdministration (DMA). Du skal løbende opdatere oplysningerne, når du bliver bekendt med, at oplysningerne er ændrede, fx hvis en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. har skiftet navn, hvis du bliver bekendt med en ny virksomhed eller husdyrbrug m.v., eller hvis forholdene på anden vis er ændret. Data skal også opdateres, hvis en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. overgår fra en kategori til en anden (kategori 1a, 1b eller 2), fx hvis en virksomhed, der tidligere var godkendelsespligtig, men pga. regelændringer eller nedsat produktion ikke længere er omfattet af  .

Du skal afgive stamoplysninger om de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af myndighedens miljtilsynsplan. Du kan læse om, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v., der tale om, i afsnittet "Hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. skal en miljøtilsynsplan dække over". 

Stamoplysninger skal afgives for hver virksomhed og for hvert husdyrbrug m.v.

Registreringerne skal sikre, at der kan ske en entydig identifikation af den geografiske lokalitet, der er genstand for miljøtilsynet eller er omfattet af en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse/registrering.

For de virksomheder, der på grund af regelændringer i 2016 og 2017 er udgået af godkendelsesbekendtgørelsen og dermed overgået fra kategori 1 til kategori 2, er der i overgangsbestemmelsen § 22, stk. 3 og 4, krav om, at virksomhedernes stamoplysninger skal opdateres, og de skal have fastsat en ny tilsynsfrekvens.

De stamoplysninger, der skal afgives for virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, fremgår af § 18. Det er følgende:

 • myndighed (oplysningen registreres automatisk, når du er logget på Digital MiljøAdministration (DMA) som sagsbehandler)
 • navn, adresse, CVR-nr., eventuelt P-nr. og eventuelt CHR-nr.  Det betyder, at hvis virksomheden er i CVR registreret med et P-nummer, skal dette P-nummer afgives, og hvis husdyrbruget m.v. er i CHR-registreret med et CHR-nummer, skal dette CHR-nummer afgives
 • typen af virksomhed eller husdyrbrug m.v. fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter
 • om virksomheden er aktiv eller dato for inaktivitet. Virksomheden eller husdyrbruget m.v. er aktivt, når myndigheden har tilsynspligten iht. miljøbeskyttelsesloven. Du kan læse mere om, hvornår en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. er aktivt/ikke aktivt ift. tilsynspligten i afsnittet ”Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn?”
 • om virksomheden/husdyrbruget m.v. er omfattet af risikobekendtgørelsenVOC-bekendtgørelsen og/eller brugerbetalingsbekendtgørelsen
 • virksomhedens/husdyrbrugets m.v. scoringscifre for de enkelte miljørisikoparametre, den samlede miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens. Du kan læse mere om, hvornår du skal opdatere risikovurderingen i afsnittet ”Hvornår skal du foretage risikovurderingen

Begrebet "hver virksomhed", i relation til afgivelse af stamoplysninger

Definitionen på virksomheder er iht. § 2, nr. 2 "Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter". En virksomhed er defineret ved cvr-nummer på en given lokalitet. Er der flere cvr-numre på lokaliteten, er der tale om flere virksomheder.

En virksomhed kan bestå af flere produktionsenheder. Disse kan være geografisk samlet eller være geografisk adskilt.

Med geografisk samlet menes at produktionsenhedernes matrikler grænser op til hinanden, undtaget hvis de alene er brudt af en vejmatrikel. Virksomheden kan eventuelt have flere postadresser. En virksomhed af denne type registreres som én virksomhed med virksomhedens CVR-nummer og adresse, og med hovedproduktionens P-nummer. Hvis virksomheden har flere aktiviteter, registres disse som hhv. hovedaktivitet og biaktivitet(er). Der er dog en undtagelse herfor. Virksomheder, der har hoved- og biaktiviteter, hvor hhv. en kommune og Miljøstyrelsen er myndighed, fx en hovedaktivitet, omfattet af kravet om regelmæssig tilsyn, der ikke er godkendelsespligtig, og en biaktivitet, der er s-mærket på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, og som ikke er teknisk og forureningsmæssig forbundet. Her registreres virksomheden i DMA af både kommunen og Miljøstyrelsen, dog med forskelligt listepunkt/aktivitet.

Produktionsenhederne kan i nogle tilfælde være geografisk adskilt. Det kan fx være en koncern med produktionsenheder fordelt rundt om i landet eller et autoværksted med værksteder på flere forskellige lokaliteter i en kommune. En virksomhed må som følge heraf nødvendigvis registreres pr. produktionsenhed med virksomhedens CVR-nummer og produktionsstedets adresse og P-nummer. Hvis der er flere aktiviteter på samme produktionsenhed registres disse som hhv. hovedaktivitet og biaktivitet(er). Der er dog en undtagelse herfor. I nogle tilfælde kan en aktivitet, der er geografisk adskilt fra en virksomheds hovedaktivitet, betragtes som en del af virksomheden i forhold til registrering i DMA. Det gælder fx i de tilfælde, hvor en geografisk adskilt aktivitet er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en godkendelsespligtig hovedaktivitet, fx via rørføringer. Her betragtes aktiviteterne som én produktionsenhed.

Begrebet "hvert husdyrbrug m.v.", i relation til afgivelse af stamoplysninger

For husdyrbrug er det lidt anderledes, da et husdyrbrug kan bestå af flere arealer, som ikke ligger samlet og sammen med husdyrbrugets øvrige anlæg. Dette følger af definitionen af husdyrbrug i husdyrbrugloven. I husdyrbrugloven, § 3, stk. 1, nr. 1, er et husdyrbrugdefineret som et ”Husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.”, hvor ejendomsbegrebet skal forstå som den matrikulære afgrænsning, jf. § 2 i udstykningsloven, altså de arealer, der er indbefattet i ejendomsnummeret.

Det betyder, at et husdyrbrug (ejendom) i henhold til § 18 skal registreres med husdyrbrugets navn, ejendommens adresse iht. ejendomsregisteret, husdyrbrugets CVR-nummer samt P-nummer og CHR-nummer, hvis husdyrbruget er registreret med sådanne.

Særligt for virksomheder og husdyrbrug med aktiviteter  omfattet af IE-direktivet (kategori 1 a), affaldsforbrændingsbekendtgørelsen eller bekendtgørelsen for store fyringsanlæg

For virksomheder og husdyrbrug med aktiviteter omfattet af EU’s direktiv om industrielle emissione (IED)affaldsforbrændingsbekendtgørelsen 
eller bekendtgørelsen for store fyringsanlæg skal der (jf. § 18, stk. 1, nr. 12-14) yderligere afgives stamoplysninger om: 

 • hvilke sæt vedtagne BAT-konklusioner virksomhedens/husdyrbrugets IE-aktiviteter er omfattet af. Vedtagne BAT-konklusioner fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 8. Listen opdateres løbende på Miljøstyrelsens hjemmeside. Bemærk; hvis et IED-husdyrbrug er omfattet af BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin, og du, jf. § 18, stk. 1, nr. 3, har afgivet oplysning om, at husdyrbruget indgår i gruppe 2, 3 eller 4, jf. bekendtgørelsens bilag 3, fremgår oplysningen om, hvilket sæt vedtagne BAT-konklusioner husdyrbrugets IE-aktiviteter er omfattet af, entydigt af den allerede afgivne oplysning om gruppe. Det følger heraf, at du i dette særlige tilfælde har opfyldt pligten til at afgive oplysning om, hvilke sæt vedtagne BAT-konklusioner husdyrbrugets IE-aktiviteter er omfattet af. Det betyder, at du ikke behøver  at afgive denne oplysning særskilt. Hvis et IED-husdyrbrug er omfattet af andre sæt BAT-konklusioner end BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin, skal der afgives oplysninger om disse.
 • hvorvidt virksomheden er omfattet af affaldsforbrændings-bekendtgørelsen. Bemærk at stamdata for eventuelle affaldsforbrændingsanlæg omfattet af listepunkt K201, K217 eller K215 på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen også er omfattet af affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og derfor skal være opdateret med oplysning herom.
 • hvorvidt virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen for store fyringsanlæg. Bemærk, at virksomheder omfattet af listepunkt 1.1 a og 1.1 b ikke nødvendigvis er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Det er kun fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt større end eller lig 50 MW, der er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, og sammenlægningsreglen i § 3 i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Du kan læse mere om storefyringsanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Desuden skal der været afgivet oplysning om dato for gældende godkendelse(r) meddelt til virksomheder og husdyrbrug, med aktiviteter omfattet af IE-direktivet efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug (eller efter de tidligere gældende regler) samt kopi af de(n) gældende godkendelse(r), - også selvom de er meddelt før miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft i 2013. Dette fremgår af § 18 stk. 2 og 3.

Særligt for virksomheder og anlæg omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg

For mellemstore fyringsanlæg skal der (jf. § 18, stk. 1, nr. 9-11) yderligere afgives stamoplysninger om, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. eller anlæg på virksomheden eller husdyrbruget m.v. er omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, herunder:

 • om fyringsanlægget drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet med andre anlæg omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg og ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn.
 • om fyringsanlægget er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn
 • om fyringsanlægget er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller husdyrbrug m.v. der ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn

Vær opmærksom på, at der i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, § 93, er yderligere krav om afgivelse af oplysninger om selve fyringsanlægget. Der skal fx afgives oplysninger om nye fyringsanlæg i forbindelse med anmeldelse af anlægget, mens oplysninger om anlæg sat i drift før 20. december 2018 skal afgives senest 1. januar 2024 for anlæg > 5 MW, og senest 1. januar 2029 for anlæg på mellem 1 og 5 MW.

Du kan læse mere om registrering af mellemstore fyringsanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside

Særligt for virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen

Eksisterende maskinværksteder, der har en gyldig godkendelse i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 72, stk. 1, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Det gælder indtil godkendelsen bortfalder. Så længe et maskinværksted har en gældende miljøgodkendelse, hører det, iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen bilag 2 og 3, til henholdsvis virksomhedstype ”felt 5” og indberetningsgruppe ”felt 5”: ”Virksomheder, der er optaget på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed …”.

Når et maskinværksted ændres eller udvides, og myndigheden vurderer, at godkendelsen ikke længere vil være dækkende for virksomhedens aktivitet, eller når myndigheden af andre årsager finder grundlag for at revidere virksomhedens godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens regler herom, skal virksomheden anmelde sig iht. reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Når virksomheden har anmeldt sig efter maskinværkstedsbekendtgørelsen og anmeldelsen er fuldstændig, bortfalder godkendelsen, og virksomhedens stamoplysninger skal ændres til virksomhedstype "felt 6", og indberetningsgruppe "felt 6": ”Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller …”.

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Læs om Digital MiljøAdministration (DMA)

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 2

Virksomheder: Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 18 - om afgivelse af oplysninger og løbende opdatering af virksomhedsoplysninger (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal til Miljøstyrelsen afgive følgende oplysninger om de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, og løbende opdatere oplysningerne i stk. 1-3, hvis de bliver bekendt med, at oplysningerne er ændrede:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, aktiviteter og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter for disse.

4) Om virksomheden er aktiv og ellers dato for, hvornår virksomheden blev inaktiv.

5) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

6) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler.

7) Om virksomheden eller husdyrbruget mv. er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

8) Resultatet af virksomhedens eller husdyrbrugets miljørisikoscoring af de enkelte miljørisikoparametre og den samlede miljørisikovurdering, jf. § 4, samt en eventuel ny tilsynsfrekvens, jf. § 5, stk. 2.

9) Om anlægget drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet med et eller flere anlæg, hvor de alle er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

10) Om virksomheden eller husdyrbruget m.v. har anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7 i denne bekendtgørelse, samt antallet heraf.

11) Om anlægget er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7 i denne bekendtgørelse.

12) Hvilke sæt BAT-konklusioner, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bilag 8, virksomheden er omfattet af.

13) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

14) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald.

Stk. 2. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen på virksomheds- eller husdyrbrugsniveau oplyse dato for gældende godkendelse(r) efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41 b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, afgiver tilsynsmyndigheden desuden kopi af de(n) gældende godkendelse(r) og oplyser datoen herfor via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 4. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 22 - om overgangsbestemmelser (Kapitel 5)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn ophæves.

Stk. 3. Tilsynsmyndighederne skal opdatere stamdata vedrørende virksomhedstype, jf. § 18, for de virksomheder, som ikke før den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som med virkning fra den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, og for de virksomheder, som ikke før den 1. januar 2017 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som fra den 1. januar 2017 var omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, til det relevante listepunkt, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden fastsætter en ny tilsynsfrekvens for de i stk. 3 nævnte virksomheder efter de regler, som gælder for virksomheder omfattet af kategori 2.

Stk. 5. For arealer, der før den 1. august 2017 var godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn anvendelse for de tilsyn og godkendelser, som fandt sted inden den 1. august 2017.

Stk. 6. Tilsynsmyndighederne skal senest 31. marts 2019 opdatere stamdata, jf. § 18, stk. 1, nr. 12-14, for virksomheder omfattet af § 18. 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 3

Bilag 3

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 2

Bilag 2

Senest opdateret d. 24-6-2021