Virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn

Tilsyn med følgende virksomheder og husdyrbrug m.v. er omfattet af bekendtgørelsens kapitel 2 (Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål) og kapitel 3 (Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister) samt af bekendtgørelsens øvrige bestemmelser:

 1. virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
 2. virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,
 3. husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,
 4. ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,
 5. virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
 6. virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,
 7. virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og
 8. mellemstore fyringsanlæg med

Særligt for mellemstore fyringsanlæg

Bestående mellemstore fyringsanlæg på 5-50 MW bliver fra den 1. januar 2025 omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. Fra den 1. januar 2030 bliver bestående fyringsanlæg på 1-5 MW omfattet af samme bekendtgørelse. Bestående fyringsanlæg er fyringsanlæg, der er sat i drift før den 20. december 2018, eller som har fået meddelt godkendelse efter lovens § 33 inden den 19. december 2017, forudsat at anlægget sættes i drift senest den 20. december 2018. Du kan se eksempler på dette her.

Opdeling af virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategorier (1a, 1b og 2)

Virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i § 1, stk. 2, er opdelt i 3 kategorier: 1a, 1b og 2. Dette fremgår af § 2 nr. 4-6. Kategorien afgør bl.a., hvor tit den pågældende virksomhed eller husdyrbrug m.v. skal have et basistilsyn. Du kan læse mere om tilsynsplanlægning i afsnittet ”Tilsynsplanlægning og frekvenser”.

Kategori 1a omfatter (IED-virksomheder og -husdyrbrug m.v.):

Kategori 1b omfatter:

Kategori 2 omfatter:

 • resten af de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, jf. § 2, nr. 6.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 og 2

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og

8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 4-6

4) Kategori 1a:

 • a) Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
 • b) husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og
 • c) anlæg omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med enten en virksomhed, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller et husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

5) Kategori 1b:

 • a) Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
 • b) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,
 • c) husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, eller husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, undtagen efter § 12, stk. 1, nr. 1-3, og
 • d) anlæg omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed, der er omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, en virksomhed, som er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, et husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., et husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, eller et husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, undtagen efter § 12, stk. 1, nr. 1-3.

6) Kategori 2: Resten af de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021