Hvad kan der ikke opkræves brugerbetaling for?

Der kan ikke opkræves brugerbetaling for aktiviteter, der ikke er anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. Der kan heller ikke opkræves brugerbetaling for aktiviteter på de virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Der kan endvidere ikke opkræves brugerbetaling for de aktiviteter, der ikke er knyttet direkte til den pågældende virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug m.v. Der medregnes heller ikke aktiviteter, der indgår i beregningen af andre gebyrer m.v.

Hvis de aktiviteter, der ikke skal medregnes, sker i samme arbejdsgang som opgaver, der skal medregnes (f.eks. under et tilsynsbesøg på virksomheden), må myndigheden vurdere, hvor stor en del af tidsforbruget på besøget, der skal trækkes fra det samlede tidsforbrug i forbindelse med tilsynsbesøget.

Nedenfor kan du finde nogle eksempler på aktiviteter, som ikke er brugerbetalingsbelagte. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.

Kørsel

Der kan ikke opkræves brugerbetaling for kørsel.

Det indledende tilsynsarbejde, som alene udføres på baggrund af oplysninger fra naboer eller andre tredjeparter

Tilsynsarbejde, som alene udføres på baggrund af oplysninger fra naboer eller andre tredjeparter (fx miljøorganisationer), medregnes som udgangspunkt ikke. Et tilsyn kan godt starte på baggrund af en naboklage, med det er først fra det øjeblik, hvor tilsynsmyndigheden ved tilsynet selv konstaterer, at der er noget, der giver anledning til en forsat tilsynsindsats, at tilsynsindsatsen kan medregnes (forudsat, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 og er i drift). Det har ingen betydning for brugerbetalingspligten, om tilsynet giver anledning til efterfølgende håndhævelse.

Generel planlægning

Generel planlægning af tilsynsarbejde, generel vidensopbygning, efteruddannelse o. lign. samt arbejde med fastlæggelse af en generel praksis, herunder ved behandling i udvalg, kommunalbestyrelse m.v., medregnes ikke. Dette gælder også, selv om fx fastlæggelse af generel praksis sker med anledning i en konkret sag, eller selv om vidensopbygning sker i forbindelse med behandlingen af en konkret sag, hvis der er tale om generel viden, som medarbejdere med de pågældende opgaver bør være i besiddelse af. Det kan fx være viden om lovgivning og vejledninger eller generelt præget teknisk viden, og hvor den konkrete sag således blot er en anledning til at skaffe sig en mere generelt nødvendig viden.

Generel vejledning og dialog om forhold, som ikke er reguleret i forhold til den konkrete virksomhed eller husdyrbrug m.v.

Almindelig, generel vejledning om gældende regler m.v. er ikke omfattet af brugerbetaling. Ligeledes skal dialog om forhold, som ikke er reguleret i forhold til den konkrete virksomhed, og som ikke er en integreret og nødvendig del af de egentlige tilsynsopgaver, ikke medregnes. Det betyder, at dialog om forhold, som ikke er reguleret eller som ikke overvejes reguleret i påbud eller vilkår i forhold til virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., og som ikke er en integreret og nødvendig del af de egentlige godkendelses- eller tilsynsopgaver, ikke skal medregnes. Du skal således ikke medregne drøftelser, som måske nok har afsæt i godkendelsesansøgningen eller et konkret tilsyn, men som ikke er nødvendig for hverken kommunens behandling af ansøgningen eller tilrettelæggelse af tilsyn, eller er affødt af virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. behov for en konkret vejledning.

Fx skal frivillig indførelse af miljøledelsessystemer og renere produkter ikke medregnes, medmindre den er en integreret og nødvendig del af en godkendelses- eller tilsynsopgave, fx fordi virksomhedens miljøledelsessystem vil have betydning for udformning af egenkontrolvilkår eller for den tilsynsmæssige kategorisering af virksomheden eller tilrettelæggelsen af tilsynet i øvrigt.

Det beror på din konkrete vurdering, hvorvidt der er tale om helt generel vejledning i gældende regler, eller om vejledningen vedrører reglernes konkrete anvendelse på virksomheden, eller husdyrbruget m.v., og hvordan virksomheden eller husdyrbruget m.v. kan leve op til reglerne.

Afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen

Afgivelse oplysninger til Miljøstyrelsen, herunder stamoplysninger og oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser, iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen, er ikke en opgave, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1, da afgivelsen sker med det formål, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 73, stk. 3, og husdyrbruglovens § 54, stk. 3. De videregivede oplysninger bruges til at udarbejde den årlige vurdering af tilsyns- og godkendelsesindsatsen, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 21, til at kunne se sammenhænge og mønstre ved lovens administration, til vidensdeling og til information til offentligheden. Der kan derfor ikke opkræves brugerbetaling for afgivelse af de ovennævnte oplysninger til Miljøstyrelsen.

Senest opdateret d. 24-6-2021