Hvad kan der opkræves brugerbetaling for?

Brugerbetalingsbekendtgørelsen indeholder to grundlægende betingelser for, at der kan opkræves brugerbetaling.

For det første skal der være tale om en virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller et husdyrbrug m.v., der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. For det andet skal der være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Det er endvidere en forudsætning for at kunne opkræve brugerbetaling, at der er tale om en aktivitet, der er knyttet direkte til den pågældende virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller husdyrbrug.

Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v. og husdyrbrug, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, er som følgende:

 1. Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. dog stk. 2.
 2. Husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller tilladt eller godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 3. Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning
 4. Bestående husdyrbrug, der er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b i lov om miljøbeskyttelse, og som revurderes efter kapitel 4 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
 5. Erhvervsmæssigt dyrehold, som ikke er omfattet af nr. 1- 4.
 6. Virksomheder m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.
 7. Vindmøller, vindmølleparker og vindmøllegrupper, der er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, med undtagelse af vindmøller under 25 kilowatt.
 8. Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
 9. Anlæg omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.
 10. Virksomheder m.v., der er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, jf. dog stk. 2 i denne bekendtgørelse.

Den anden grundlæggende betingelse for at kunne opkræve brugerbetaling er, at der skal være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Af bekendtgørelsen fremgår det, at der kan opkræves brugerbetaling for tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, dvs. for tilsyn med overholdelsen af miljøbeskyttelsesloven, regler udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, afgørelser truffet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og afgørelser truffet i medfør af regler, der er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

 Tilsynsarbejdet efter lovens kapitel 9 omfatter bl.a.:

 • forberedelse af tilsyn med den konkrete virksomhed eller husdyrbrug
 • aktiv tilsynsvirksomhed i marken
 • prøveudtagning, analyser og målinger
 • udførelse af beregninger
 • konkret vejledning af virksomheden om de krav, den skal opfylde
 • opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter
 • håndhævelse og politianmeldelser

Kontrol med at en virksomhed overholder de vilkår, der er fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, er en del af det tilsyn, som tilsynsmyndigheden  skal føre, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, nr. 2, og § 66, stk. 2. 

Kravet om, at aktiviteten skal rette sig mod en konkret virksomhed, afgrænser aktiviteter, der medregnes. Fx skal følgende ikke medregnes: Generel planlægning af tilsynsarbejde, generel vidensopbygning, efteruddannelse o. lign. samt arbejde med fastlæggelse af en generel praksis.

Dialog og vejledning om reglernes konkrete anvendelse på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v.

Der kan kun opkræves brugerbetaling for den del af tilsynsarbejdet, som knytter sig konkret til en given virksomhed eller husdyrbrug m.v. Der kan således opkræves brugerbetaling for dialog og vejledning om reglernes konkrete anvendelse på en virksomhed eller et husdyrbrug og om, hvordan virksomheden eller husdyrbruget m.v. kan opfylde dem. Det betyder, at dialog med virksomheden eller husdyrbruget m.v. om forhold, der er fastsat regler om i forhold til virksomheden eller husdyrbruget m.v., eller som overvejes reguleret i påbud eller vilkår i forhold til virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v., skal medregnes.

Brug af fremmede tjenesteydelser

Der er ikke fastsat regler for, hvornår du som myndighed kan anvende fremmede tjenesteydelser til løsningen af opgaver, og hvornår myndigheden selv skal stå for opgaveløsningen. Det er forudsat, at myndigheden selv foretager denne afvejning.

Myndigheden skal altid foretage en konkret vurdering af, hvor meget tid samt hvor mange og hvilke ressourcer, der er nødvendige for at løse opgaven i hvert enkelt tilfælde. Det følger af den almindelige forvaltningsret, at myndigheden skal kunne begrunde nødvendigheden af alle foretagne sagsbehandlingsskridt, og at proportionalitetsprincippet skal være opfyldt.

Senest opdateret d. 24-6-2021