Hvad skal en miljøtilsynsplan indeholde?

§ 3, stk. 1, fastsætter obligatoriske minimuskrav til indholdet af en miljøtilsynsplan. En miljøtilsynsplan skal som minimum indeholde:

Hvis kommunen er tilsynsmyndighed, vil miljøtilsynsplanens geografiske område være hele kommunen. Det betyder, at du som kommune kan nøjes med at oplyse om kommunegrænsen, fx ved at indsætte et kort. Hvis Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, vil det geografiske område være hele Danmark.

Derudover kan du vælge at oplyse om planforhold og angive, om der er særlige forhold i kommuneplanen eller lokalplaner, der gælder for visse områder. Det kan også være en mulighed at beskrive området med angivelse af, om der er særligt sårbare naturområder eller andre følsomme områder. Beskrivelsen af det geografiske område kan med fordel hænge sammen med vurderingen af de væsentlige miljøproblemer.

I miljøtilsynsplanen skal du beskrive, om der er nogle særligt væsentlige miljøproblemer inden for det område, du fører miljøtilsyn med. Det skal være en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer.

Miljøproblemer kan være udledning til luft, jord eller vand. Det kan fx være et område, hvor støj er et problem eller et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor det er vigtigt, at du har fokus på de forhold, der har betydning for beskyttelsen af jord og grundvand. Det kan fx handle om virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. opbevaring og håndtering af farligt affald, kemikalier, pesticider samt råvarer, da forkert opbevaring eller utæt belægning kan give risiko for forurening af jord, grundvand samt vandmiljø.

Hvis der er truffet en beslutning om, hvilke miljøproblemer du som myndigheden ønsker at have særligt fokus på ved at føre tilsynskampagner, kan det være relevant at gøre rede for beslutningen og målet med kampagnen.

Miljøtilsynsplanen skal omfatte de virksomheder og husdyrbrug m.v., der ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetence, dog med særlige forpligtigelser i forhold til IED-virksomheder og IED-husdyrbrug. Efter § 3, stk. 1, nr. 3, skal miljøtilsynsplanen indeholde en fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, dvs.:

  1. De virksomheder på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen som din myndighed har tilsynskompetencen over for
  2. De husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som din myndighed har tilsynskompetencen over for. Bemærk, at husdyrbrug, godkendt i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, tidligere listepunkt 6.6, skal fremgå af fortegnelsen, da der er tale om husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger grænsen efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Fortegnselsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens og husdyrbrugets:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer. Det betyder, at hvis virksomheden er i CVR registreret med et P-nummer, skal dette P-nummer afgives, og hvis husdyrbruget m.v. er i CHR registreret med et CHR-nummer, skal dette CHR-nummer afgives
  4. Gældende listepunkt(er) for de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Har virksomheden flere listepunkter på bilag 1, skal du angive alle listepunkter for både hoved- og biaktiviteter

Det er tilstrækkelig for at opfylde IE-direktivets krav om fortegnelsen over virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, at miljøtilsynsplanen henviser til en liste. Dette er betinget af, at listen er offentlig tilgængelig.

 Beskrivelsen af tilsynsindsatsen skal omfatte, hvordan myndigheden sædvanligvis forbereder, udfører og følger op på de enkelte tilsyn.

Du kan fx beskrive, hvordan resultater af tidligere gennemførte tilsyn, herunder gennemgang af egenkontrollen, indgår ved planlægning af tilsynene, hvordan tilsynene varsles, hvad der sker på virksomheden eller husdyrbruget m.v. under et tilsynsbesøg, eller hvordan tilsynet gennemføres i praksis. Tilsynsplanen skal også indeholde procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9 (§ 9-tilsyn).

Du kan også beskrive i planen, at der udarbejdes en tilsynsrapport for hvert fysisk tilsyn, og hvordan der følges op på de forhold, der beskrives i tilsynsrapporten.

Samarbejdsrelationer med andre myndigheder kan fx være kommunalt miljøsamarbejde, hvor flere kommuner samarbejder om fx tilsynskampagner eller koordinering af tilsyn med andre myndigheder.

Du skal i miljøtilsynsplanen beskrive, hvordan andre myndigheder eventuelt inddrages ved tilsyn. Beskrivelsen kan være meget overordnet, men hvis der i forvejen findes en nedskrevet procedure, kan du henvise til den.

Faktaboks – P-nummer og CHR-nummer

P-nummer (produktionsenheds-nummer): Hvis en juridisk enhed har aktiviteter på flere adresser, har de underliggende produktionsenheder oftest hvert sit p-nummer.

P-nummeret findes i det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

CHR er Miljø- og Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugRegister, hvor alle besætninger skal være registreret.

CHR-nummeret findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1

Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021