Eksempler på, hvad et prioriteret tilsyn kan omfatte

Her finder du eksempler på, hvad et prioriteret tilsyn kan omfatte ved høj score i henholdsvis parameter A, B, C, D eller E:

Det giver en høj score på parameter A, hvis virksomheden eller husdyrbruget m.v. ikke har implementereret miljøledelse og ikke kan dokumentere miljøforbedringer. I så fald skal du som myndighed føre tilsyn med de forhold, hvor fraværet af miljøledelse, systematik og miljøforbedringer kan betyde, at sandsynligheden for forurening og uheld antages at være høj.

Det er væsentligt at have for øje, at det er niveauet for systematisk tilgang til håndtering af miljøforhold i den daglige drift samt evne til løbende at opnå miljøforbedringer og forebygge miljøuheld, der anvendes som indikator for, hvor sandsynligt det er, at der sker en uønsket miljøpåvirkning af omgivelserne. Hvis en virksomheds systematik er lav, antages sandsynligheden for utilsigtet forurening og uheld at være høj og omvendt.

Forhold, hvor efterlevelse kræver en vis grad af systematik, som du kan føre tilsyn med, kan fx være:

  • overvågning af udledning af forurenende stoffer til luft 
  • vilkår i godkendelser og tilladelser eller krav i bekendtgørelser m.v. for egenkontrol af udledning af forurenende stoffer
  • vilkår i godkendelser og tilladelser eller krav i bekendtgørelser m.v. for kontrol og vedligeholdelse af filtersystemer

Det giver en høj score på parameter B, hvis myndighederne har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen to eller flere gange inden for en periode, der svarer til frekvensen for basistilsyn. I så fald kan du føre tilsyn med de vilkår eller regler, der ikke er blevet efterlevet af virksomheden eller husdyrbruget m.v. og lignende vilkår og regler.

Du skal have for øje, at en manglende regelefterlevelse ofte kan være et udtryk for, at virksomhedens systematiske tilgang til miljøarbejdet generelt ikke er optimal.

Det er derfor ikke kun de konkrete forhold, der ikke er blevet efterlevet, du kan føre tilsyn med på et prioriteret tilsyn, men også lignende forhold. Fx kan manglende overholdelse af vilkår for eftersyn af filtre på ét anlæg indikere, at det er sandsynligt, at der heller ikke er foretaget eftersyn af virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. øvrige filteranlæg. Det kan også være en indikation på, at egenkontrol generelt ikke sker iht. meddelte vilkår eller krav i anden generel lovgivning, fx branchebekendtgørelser. Du kan derfor vælge, at tilsynet også skal omfatte virksomhedens øvrige vilkår og krav for egenkontrol, fx driftsjournal for kontrol af belægninger og vilkår/krav for udbedringer af skader på belægninger.

Virksomheder

Det giver en høj score på parameter C, hvis den måde en virksomhed håndterer og opbevarer kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljø.

Her skal du være opmærksom på, at det både er mængden af kemikalier og mængden af farligt affald, der håndteres og opbevares, kemikaliets eller affaldets iboende egenskaber og måden det håndteres og opbevares på, der anvendes som indikator for den konsekvens et eventuelt spild vil have. Det prioriterede tilsyn kan fx omfatte, at du fører tilsyn med, hvordan kemikalier og farlige affald flyttes fra et sted til et andet. Du kan også besigtige midlertidig opbevaring og egentlig oplagring.

Husdyrbrug

Det giver en høj score på parameter C, hvis et husdyrbrug har tre eller fire forhold, der har betydning for forebyggelse af forurening fra oplagret husdyrgødning. I så fald er det de forhold, du skal føre tilsyn med.

Det prioriterede tilsyn kan fx omfatte, at du besigtiger pumper til tømning af gyllebeholdere og beholdere til flydende husdyrgødning, møddingpladser og markstakke samt drift og vedligeholdelse af disse.

Virksomheder

Det giver en høj score på parameter D, hvis virksomheden er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer. I så fald kan du føre tilsyn med udledning af de stoffer, som virksomheden er forpligtiget til at indberette data for. Det prioriterede tilsyn kan fx omfatte tilsyn med kilder til udledning af PRTR-stoffer samt efterlevelse af vilkår og generelle krav for overvågning, forureningsbegrænsende foranstaltninger og egenkontrol af disse stoffer.

Husdyrbrug

Det giver en høj score på parameter D, hvis et husdyrbrug er omfattet af § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. I så fald kan du føre tilsyn med efterlevelse af vilkår relateret til de væsentligste miljøforhold.

Virksomheder

Det giver fx en høj score på parameter E, hvis en virksomhed er placeret tæt ved mere end én bolig. I så fald kan du føre tilsyn med fx støj, herunder kilder til støj, efterlevelse af vilkår for støj eller krav vedrørende støj i anden generel lovgivning samt støjreducerende foranstaltninger. Hvis det er relevant, kan du også føre tilsyn med lugt og støv.

Husdyrbrug

Det giver fx en høj score på parameter E, hvis et husdyrbrug ligger mindre end 100 meter fra fx et åbent vandløb. I så fald skal du føre tilsyn med de forhold, der er en potentiel kilde til forurening af vandløbet.

Retsgrundlag

Senest opdateret d. 24-6-2021