"Risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet"

Vejledning til: score 3 og 5 for virksomheder 

Når du skal vurdere, om håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljø, kan du fx besigtige og kortlægge:

 • lagerfaciliteter til opbevaring af kemikalier og farligt affald
 • områder, hvor der midlertidigt opbevares kemikalier og farligt affald
 • områder, hvor der forgår intern transport af kemikalier og farligt affald
 • hvordan intern transport fortages

Du kan fx have fokus på følgende forhold i det omfang, du finder dem relevante:

 • typer af beholdere/emballager, fx hvorvidt de er tætte, egnede og lukkede samt vedligeholdte
 • beskyttelse af beholdere og emballager mod vejrlig
 • typer af belægning, fx om der er impermeabel belægning
 • hvorvidt spild kan holdes inden for et afgrænset område, fx opsamlingsbasis, grube eller spildbakke
 • placering af kloakafløb
 • mulighed for afspærring af kloak og drænrør
 • mulighed for opsamling af spild og procedure for opsamling af spild, fx om der forefindes opsugningsmateriale
 • procedure for tømning af udendørs spildbakker og gruber for regnvand
 • sikring mod påkørsel af oplag af kemikalier og farligt affald

Hvis håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker i henhold til vilkår i godkendelser samt krav i anden generel lovgivning, fx branchebekendtgørelser m.v. - og hvis de stillede vilkår og krav er tilstrækkelige - bør du kunne antage, at der ikke er risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljø.

Senest opdateret d. 24-6-2021