Tilsynsfrekvenser og planlægning, kategori 1a og 1b virksomheder og husdyrbrug

I skal anvende miljørisikovurderingerne af virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af kategori 1, når I planlægger jeres tilsynsaktivitet og fastlægger tilsynsfrekvensen for de enkelte virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, jf. § 5.

På baggrund af miljørisikovurderingerne skal I udarbejde 2 prioriteringslister:

  • én for kategori 1a (samlet for virksomheder og husdyrbrug)
  • én for kategori 1b (samlet for virksomheder og husdyrbrug) 

Øverst på hver liste placerer I de virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer højest i miljørisikovurderingen. De virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer lavest, placerer I nederst på listen.

Hvis I anvender et fagsystem, genererer systemet med stor sandsynlighed listerne.

Tilsynsfrekvens for kategori 1a virksomheder og husdyrbrug

Virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Dette fremgår af § 6.

Om en virksomhed eller et husdyrbrug i kategori 1a skal have ét eller flere prioriterede tilsyn ud over basistilsynet i løbet af den 3-årige periode, afhænger af resultatet af miljørisikovurderingen.

Følgende gælder for kategori 1a:

  • en samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år. Det svarer til ét basistilsyn og to prioriterede tilsyn i løbet af den 3-årige periode.
  • en samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år. Det svarer til ét basistilsyn og ét prioriteret tilsyn i løbet af den 3-årige periode.
  • en risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år. Det svarer til ét basistilsyn og ingen prioriterede tilsyn i løbet af den 3-årige periode. 

Risikoscoren for hver virksomhed og husdyrbrug m.v. fremgår af jeres prioriteringsliste for kategori 1a-virksomheder og husdyrbrug.

Tilsynsfrekvens for kategori 1b virksomheder og husdyrbrug

Virksomheder og husdyrbrug i kategori 1b, skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Dette fremgå af § 6.

Om en virksomhed eller et husdyrbrug i kategori 1b, skal have ét eller flere prioriterede tilsyn ud over basistilsynet i løbet af en 3-årig periode afhænger af:

  • virksomhedens eller husdyrbrugets placering på prioriteringslisten. En virksomhed eller et husdyrbrug, der er placeret øverst på listen, skal have hyppigere tilsyn end basistilsyn, i form af prioriterede tilsyn, mens dem der er placeret nederst, kan nøjes med basistilsyn
  • de årlige mål for jeres tilsynsaktivitet. Hvert år skal I som tilsynsmyndighed føre fysiske tilsyn med mindst 40 % af det samlede antal virksomheder og husdyrbrug i kategori 1 (1a + 1b). Dette fremgår af § 10.

Det er således ikke kun resultatet af miljørisikovurderingen af den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug, der afgør, hvor ofte en virksomhed eller husdyrbrug i kategori 1b, skal have et planlagt tilsyn. Frekvensen afhænger også af risikovurderingen af de andre virksomheder og husdyrbrug i kategori 1 samt årsmålet for jeres tilsynsaktivitet. Her skal I have for øje, at der er tale om ét fælles samlet årsmål for kategori 1a og 1 b på 40 % for både virksomheder og husdyrbrug.

Vær desuden opmærksom på, at en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som er omfattet af en eller flere tilsynskampagner inden for en 3-årig periode, kan få hyppigere planlagte tilsyn end en anden virksomhed eller husdyrbrug med højere miljørisikoscore. Det følger af, at de virksomheder og husdyrbrug m.v., I vælger ud til kampagnetilsyn, ikke nødvendigvis behøver at blive valgt ud fra prioriteringslisten med de højeste miljørisikoscore. Her gælder alene reglen om, at en tilsynskampagne og de tilsyn der gennemføres som led i kampagnen (kampagnetilsyn) er en afgrænset, målrettet og planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema.  

Planlægning af tilsynsaktiviteten, kategori 1 (1a+1b) virksomheder og husdyrbrug m.v.

Det giver bedst mening, at I planlægger tilsynsindsatsen for virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kategori 1 (1a + 1b), for en rullende periode på 3 år, svarende til minimumsfrekvensen, jf. § 6 (basistilsyn).

I kan som udgangspunkt ikke planlægge at gennemføre både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på den samme virksomhed eller husdyrbrug m.v., da formålet med prioriterede tilsyn er en øget tilsynsfrekvens. Prioriterede tilsyn skal derfor gennemføres i kalenderår, hvor der ikke gennemføres basistilsyn. 

I kan dog føre både prioriteret tilsyn og relaterede tilsyn i samme kalenderår i de tilfælde, hvor et basistilsyn består af flere relaterede tilsyn, der strækker sig over flere kalenderår. Det prioriterede tilsyn føres med henblik på at opfylde tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed eller husdyrbrug, mens det relaterede tilsyn føres for at opfylde kravet om minimumsfrekvensen, jf. § 6 (basistilsyn).

Når I planlægger, hvilke virksomheder og husdyrbrug, omfattet af kategori 1a og 1b, I skal føre tilsyn med i det kommende år, kan det beskrives i fire step:

Planlæg først, hvornår virksomhederne og husdyrbrugene skal have et basistilsyn. Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1, skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Det betyder, at I skal planlægge basistilsyn, så kravet om, at virksomheden eller husdyrbruget skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode, er overholdt. Fx skal virksomheder og husdyrbrug, der senest har haft et basistilsyn i 2017, igen have et basistilsyn i 2020. Nye virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn senest 3 år efter, den eller det blev omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. En virksomhed eller et husdyrbrug, der er blevet omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn i 2019, skal således senest have det første basistilsyn i 2022.

Bemærk, at visse nye kategori 1b virksomheder skal have et opstartstilsyn. Et opstartstilsyn kan ikke indgå i planlægningen.

Herefter kan forsættes til step 2. 

Herefter planlægger I, hvilke kategori 1a virksomheder og husdyrbrug der skal have et prioriteret tilsyn. Det gør I ud fra de intervaller, der fremgår af bilag 1, afsnit 5.1 i bekendtgørelsen.

Der gælder følgende:

  • En samlet risikoscore på > 3,6: prioriteret tilsyn i begge de år, hvor der ikke føres basistilsyn
  • En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6: prioriteret tilsyn i det ene af de to år, der ligger imellem basistilsynene
  • En risikoscore på ≤ 2,8: ingen prioriterede tilsyn 

Et prioriteret tilsyn kan planlægges som et fysisk tilsyn eller et administrativt tilsyn.

Bemærk, at tilsynsfrekvensen for kategori 1a ikke kan fraviges. Dette gælder også, selvom årsmålet for jeres tilsynsindsat kan opfyldes med færre tilsyn. Reglen om fastsættelse af tilsynsfrekvens for kategori 1a virksomheder og husdyrbrug står over reglen om årsmål.

Herefter kan forsættes til step 3.

Det mest hensigtsmæssige er, at I efter step 2 planlægger, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 1 der vil blive omfattet af en tilsynskampagne i løbet af året, og skal have et kampagnetilsyn, såfremt I har valgt at gennemføre kampagne med deltagelse af virksomheder eller husdyrbrug i kategori 1. I skal også planlægge, om der er tale om administrative eller fysiske kampagnetilsyn. Husk, at I skal planlægge kampagnetilsyn ud fra et miljøtema eller en branche. De virksomheder og husdyrbrug m.v., I vælger ud til kampagnetilsyn, behøver ikke nødvendigvis at blive valgt ud fra prioriteringslisten med de højeste miljørisikoscorer.

Herefter kan forsættes til step 4.

Hvilke kategori 1b virksomheder og husdyrbrug der skal have et prioriteret tilsyn afhænger af den enkelte virksomheds eller det enkelte husdyrbrugs placering på prioriteringslisten. De virksomheder og husdyrbrug, der ligger højest på listen, skal ofte have et prioriteret tilsyn, mens dem, der er placeret nederst på listen, ikke skal have et prioriteret tilsyn.

Bemærk, at I som udgangspunkt ikke kan planlægge at gennemføre både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på samme virksomhed eller husdyrbrug. Hvis I under Step 1 har planlagt, at føre basistilsyn med en virksomhed eller et husdyrbrug, skal I ikke føre prioriteret tilsyn - også selvom virksomheden eller husdyrbruget har en miljørisikoscore, der er højere end den miljørisikoscore virksomheder eller husdyrbrug, der planlægges ført prioriteret tilsyn med, har. Du kan læse mere om de generelle regler for planlægning i afsnittet "Tilsynsfrekvenser og planlægning, kategori 1a og 1b virksomheder og husdyrbrug".

I kan planlægge prioriteret tilsyn som et fysisk tilsyn eller som et administrativt tilsyn.

I skal føre fysiske tilsyn med mindst 40 % af det samlede antal virksomheder og husdyrbrug i kategori 1. I skal derfor ”fylde op” med fysiske prioriterede tilsyn for kategori 1b, til I når årsmålet på 40 % for kategori 1 (1a +1b) virksomheder og husdyrbrug.

Det er de kategori 1b virksomheder eller husdyrbrug, der står øverst på jeres prioriteringsliste for kategori 1b (og som under Step 1 ikke er udtaget til basistilsyn), I skal føre prioriteret tilsyn med. Der er således ikke tale om, at I på grundlag af egne vurderinger, der ligger ud over de vurderinger I lader indgå i miljørisikovurderingen, kan fravige kravet om, at udvælgelse af virksomheder og husdyrbrug til prioriteret tilsyn skal ske på grundlag af resultatet af miljørisikovurderingen. 

Vær opmærksom på at kun fysiske tilsyn bidrager til opfyldelse af årsmålet. Det betyder, at administrative prioriterede tilsyn og administrative kampagnetilsyn ikke bidrager til målopfyldelsen.

Hvis flere virksomheder og husdyrbrug har samme miljørisikoscore, når I er tæt på at nå årsmålet (40 %), fx hvis I mangler at "fylde op" med yderlige én for at nå 40 %, men de næste tre på listen, har samme miljørisikoscore, skal I foretage en konkret vurdering af, hvilken af disse tre virksomheder eller husdyrbrug, der har størst behov for prioriteret tilsyn. Det kan ofte være den virksomhed eller det husdyrbrug, hvor det er længst tid siden, der er gennemført tilsyn, men det kan også være en af de andre to, hvis andet taler herfor. 

Hvis I har valgt at føre et kampagnetilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug, der skal have et prioriteret tilsyn, skal I føre to tilsyn, hvis kampagnetilsynet ikke omfatter forhold relateret til den eller de parametre, hvor den aktuelle virksomhed eller husdyrbrug m.v. har scoret højt i miljørisikovurderingen. Tilsynene kan udføres samme dag. Er der imidlertid sammenfald mellem høj risikoscore og tema for kampagnen, kan kampagnetilsyn erstatte et prioriteret tilsyn. I dette tilfælde skal I registrere tilsynet som et kampagnetilsyn.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 6

Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1 skal have et basistilsyn i løbet af en treårig periode, og virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kategori 2 skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode, jf. dog § 5, stk. 3 og 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 10

Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med.

Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Stk. 3. Tilsyn på to eller flere anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, skal medregnes i de årlige tilsynsmål som tilsyn på en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, indgår ikke særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Figur, der viser den samlede model for planlægning af tilsyn.