Liste over virksomheder og husdyrbrug m.v.

Miljøtilsynsplanen skal omfatte de virksomheder og husdyrbrug m.v., der ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetence, dog med særlige forpligtigelser i forhold til IED-virksomheder og IED-husdyrbrug. 

Efter § 3, stk. 1, nr. 3, skal miljøtilsynsplanen indeholde en fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, dvs.:

  1. De virksomheder på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen som din myndighed har tilsynskompetencen over for
  2. De husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som din myndighed har tilsynskompetencen over for. Bemærk, at husdyrbrug, godkendt i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, tidligere listepunkt 6.6, skal fremgå af fortegnelsen, da der er tale om husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger grænsen efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Fortegnselsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens og husdyrbrugets:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer. Det betyder, at hvis virksomheden er registreret i CVR med et P-nummer, skal dette P-nummer afgives, og hvis husdyrbruget m.v. er registreret i CHR med et CHR-nummer, skal dette nummer afgives
  4. Gældende listepunkt(er) for de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Har virksomheden flere listepunkter på bilag 1, skal du angive alle listepunkter for både hoved- og biaktiviteter.
Faktaboks – P-nummer og CHR-nummer

P-nummer (produktionsenheds-nummer): Hvis en juridisk enhed har aktiviteter på flere adresser, har de underliggende produktionsenheder oftest hvert sit p-nummer.

P-nummeret findes i det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

CHR er Miljø- og Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugRegister, hvor alle besætninger skal være registreret.

CHR-nummeret findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Det er tilstrækkelig for at opfylde IE-direktivets krav om fortegnelsen over virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, at miljøtilsynsplanen henviser til en liste. Dette er betinget af, at listen er offentlig tilgængelig. 

 

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1

Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021